1.6. - 31. 8. 2024 je možné vyzvednout objednávky v showroomu Novém Malíně pouze po tel. dohodě dopředu. Provoz e-shopu není nijak omezen.

Poučení spotřebitele o spotřebitelský právech dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

Poučení spotřebitele o spotřebitelský právech dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

 

Poskytovatelem zboží specifikovaného v Kupní smlouvě je společnost Daniel Obdržálek – VELBA.CZ (dle OR), dále jako „Prodávající“.

 

Vzhledem k tomu, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy a aby byly spotřebiteli zřejmé všechny podstatné skutečnosti o smlouvě a Prodávajícím, sděluje tímto Prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku dle ust. § 1811 odst. 2 OZ tyto skutečnosti:

 

 1. a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj:

 

                Daniel Obdržálek – Velba.cz, Nový Malín 480, 788 03, Nový Malín, Česká republika,
Zákaznická linka +420 777 693 094,
www.velba.cz, velba@velba.cz, IČ: 731 39 084, DIČ: CZ8202145776,

 

 1. b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

 

Označení služeb/zboží koresponduje se spotřebitelem vybraným zbožím na webu www.velba.cz dle „Objednávky“, se kterou se spotřebitel před jejím uzavřením seznámil.

 

 1. c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

 

Výpočet ceny služby/zboží je uveden v „Objednávce“ u každého zboží samostatně.

 

 1. d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

 

Způsob platby a způsob plnění je uveden v „Obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

 

 1. e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

 

Náklady spojené s plněním jsou uvedeny v „Obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

 

 

 1. f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstranění vady opravou věci
 • odstoupení od smlouvy.

 

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

 • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
 • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
 • při větším počtu vad (3 a více vad).

 

Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u Prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo sídla, postačí však formou e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

 

 1. g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,

 

Údaj o době trvání závazku se u Kupní smlouvy neuvádí.

 

 1. h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,

 

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření je přiložen ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud není, je uveden na webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

 

 1. i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy

 

Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy jsou přiloženy ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud nejsou, jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

 

 

 

Dle ust. § 1820 odst. 1 OZ poučuje Prodávající spotřebitele o jeho právech a povinnostech pojicích se s uzavřením Kupní smlouvy, protože z okolností je zřejmé, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, sděluje podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, také:

 

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

 

Prodávající neúčtuje žádné poplatky či vlastní náklady za případnou komunikaci na dálku.

 

 1. b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

 

Prodávající neúčtuje žádnou zálohu z Kupní smlouvy.

 

 1. c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

 

Prodávající prohlašuje, že spotřebiteli neposkytuje a se spotřebitelem neuzavírá smlouvu s opakovaným plněním služeb.

 

 1. d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

 

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

 

 1. e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),

 

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

 

 1. f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 od uzavření smlouvy – Kupní smlouvy, resp. 14 od převzetí zboží.

 

Přílohou Kupní smlouvy je vzorové poučení spotřebitele o možnostech odstoupení od smlouvy dle prováděcího předpisu č. 363/2013 Sb.

 

 1. g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

 

Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající nehradí náklady kupujícího spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

 

 1. h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

 

Neuplatní se.

 

 1. i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

 

Předmětem služby nejsou činnosti dle ust. § 1837 písm. l) OZ.

 

 1. j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy daniel.obdrzalek@seznam.cz – předmět: Stížnost. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu spotřebitele. Spotřebitel má též možnost zahájit mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí na webu www.coi.cz.