Obchodní podmínky + právní informace

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 26.4.2022, 10.00 hodin.

 Internetového obchodu https://www.velba.cz

 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „​obchodní podmínky​”) obchodní společnosti ​Daniel Obdržálek, se sídlem ​Nový Malín, 480, 788 03, Nový Malín, identifikační číslo:​ 73139084, DIČ: CZ8202145776​, (dále jen„​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „​občanský zákoník​“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.velba.cz​ ​(dále „​jen internetový obchod​”).

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://www.velba.cz​ v Obchodních podmínkách​ s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích.

Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

 1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1​ ​Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě ​https://www.velba.cz​​,​ není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny​ včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://www.velba.cz.

2.3 Internetový obchod ​https://www.velba.cz​ ​také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

 • a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka „Do košíku​”, ​prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě ​https://www.velba.cz ​
 • b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka ​„​Do košíku”,​ ​bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko ​„​Odeslat objednávku​​”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „​Odeslat objednávku​” souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu ​https://www.velba.cz​, ​kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://www.velba.cz

 1. Cena

3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky
 • v hotovosti na prodejně prodávajícího, na adrese:​ Nový Malín 480, 788 03, Nový Malín
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému:​ ThePay
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány dodavatele e-shopového systému.
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2300264891/2010​, vedený u společnosti Fio banka, a.s.. (pro platby v CZK)
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2200264894/2010​, vedený u společnosti Fio banka, a.s.. (pro platby v EUR)

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.

 1. Dodání zboží

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.

4.3  Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4  Zaplacením  zboží  a  převzetím  zboží  od  dopravce,  nabývá  kupující  vlastnické  právo  a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:

 • Prostřednictvím společnosti(í):​ PPL CZ, s.r.o., Schenker, spol, s r.o., Zásilkovna s.r.o.​
 • Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
 • Ve výdejně zásilek společnosti:​ Zásilkovna, PPL parcel shop, výdej je​ zpoplatněn částkou 0 Kč.
 • Osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: Nový Malín 480, 788 03, Nový Malín ​

4.6 ​Osobní odběr není zpoplatněn.

4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do ​2 ​pracovních dnů.

4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen zboží vyzvednout do​ 5 dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.

 1. Zákaznický účet

5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě ​https://www.velba.cz​, může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.

5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu https://www.velba.cz​ uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.

5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://www.velba.cz.

5.6 Provozovatel webu ​https://www.velba.cz​ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do ​14 dnů ​od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu.

6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na ​doručovací​ adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: daniel.obdrzalek@seznam.cz​. ​Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu zasílám současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese​ https://www.velba.cz.

6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

 1. Práva z vadného plnění

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.

7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstranění vady opravou věci
 • odstoupení od smlouvy.

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

 • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
 • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
 • při větším počtu vad (3 a více vad).

7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

7.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 1. Mimosoudní řešení sporu

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce ​https://www.coi.cz/​  a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2 - Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/​a​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/​.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

9.3  V  kupní  smlouvě  je  možné  sjednat  odchylná  ujednání,  která  pak  mají  přednost  před  ustanovením těchto obchodních podmínek.

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 25.10.2021.

 1. Reklamační řád

10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​https://www.velba.cz​, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem,který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://www.velba.cz​, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu​https://www.velba.cz ​eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.velba.cz​ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.8 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: ​velba@velba.cz.

10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.

10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.

10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti ​25.10.2021 v 10.00 hodin.

Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: ​velba@velba.cz.

 

EET

EET Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, resp. do 14 dní od převzetí zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Daniel Obdržálek – velba.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

 


 

Vzorové poučení + formulář k odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb/zboží (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 


- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 


- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 


- Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Poučení spotřebitele o spotřebitelský právech dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

 

Poskytovatelem zboží specifikovaného v Kupní smlouvě je společnost Daniel Obdržálek – VELBA.CZ (dle OR), dále jako „Prodávající“.

 

Vzhledem k tomu, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy a aby byly spotřebiteli zřejmé všechny podstatné skutečnosti o smlouvě a Prodávajícím, sděluje tímto Prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku dle ust. § 1811 odst. 2 OZ tyto skutečnosti:

 

 1. a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj:

 

                Daniel Obdržálek – Velba.cz, Nový Malín 480, 788 03, Nový Malín, Česká republika,
Zákaznická linka +420 777 693 094,
www.velba.cz, velba@velba.cz, IČ: 731 39 084, DIČ: CZ8202145776,

 

 1. b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

 

Označení služeb/zboží koresponduje se spotřebitelem vybraným zbožím na webu www.velba.cz dle „Objednávky“, se kterou se spotřebitel před jejím uzavřením seznámil.

 

 1. c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

 

Výpočet ceny služby/zboží je uveden v „Objednávce“ u každého zboží samostatně.

 

 1. d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

 

Způsob platby a způsob plnění je uveden v „Obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

 

 1. e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

 

Náklady spojené s plněním jsou uvedeny v „Obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

 

 

 1. f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstranění vady opravou věci
 • odstoupení od smlouvy.

 

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

 • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
 • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
 • při větším počtu vad (3 a více vad).

 

Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u Prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo sídla, postačí však formou e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

 

 1. g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,

 

Údaj o době trvání závazku se u Kupní smlouvy neuvádí.

 

 1. h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,

 

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření je přiložen ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud není, je uveden na webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

 

 1. i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy

 

Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy jsou přiloženy ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud nejsou, jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

 

 

 

Dle ust. § 1820 odst. 1 OZ poučuje Prodávající spotřebitele o jeho právech a povinnostech pojicích se s uzavřením Kupní smlouvy, protože z okolností je zřejmé, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, sděluje podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, také:

 

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

 

Prodávající neúčtuje žádné poplatky či vlastní náklady za případnou komunikaci na dálku.

 

 1. b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

 

Prodávající neúčtuje žádnou zálohu z Kupní smlouvy.

 

 1. c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

 

Prodávající prohlašuje, že spotřebiteli neposkytuje a se spotřebitelem neuzavírá smlouvu s opakovaným plněním služeb.

 

 1. d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

 

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

 

 1. e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),

 

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

 

 1. f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 od uzavření smlouvy – Kupní smlouvy, resp. 14 od převzetí zboží.

 

Přílohou Kupní smlouvy je vzorové poučení spotřebitele o možnostech odstoupení od smlouvy dle prováděcího předpisu č. 363/2013 Sb.

 

 1. g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

 

Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající nehradí náklady kupujícího spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

 

 1. h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

 

Neuplatní se.

 

 1. i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

 

Předmětem služby nejsou činnosti dle ust. § 1837 písm. l) OZ.

 

 1. j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy daniel.obdrzalek@seznam.cz – předmět: Stížnost. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu spotřebitele. Spotřebitel má též možnost zahájit mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí na webu www.coi.cz.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodní podmínky (platné do 25.10.2021 10.00 hodin)

1

Úvodní ustanovení

 

1.1

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající (společnost Daniel Obdržálek – VELBA.CZ., se sídlem Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, IČ 73139084, DIČ CZ8202145776  a na straně druhé kupující.

 

1.2

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je ten, který zakoupené zboží nepoužívá dále v rámci své podnikatelské činnosti, podnikatelem je ten, který zakoupené zboží používá v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.3

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti Daniel Obdržálek – VELBA. CZ. a souhlasí s nimi.

 

2

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

 

a)     náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,

b)     případě pokud bude vyžadována povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, bude uvedené sděleno prodávajícím kupujícímu před uzavřením smlouvy,

c)     v případě, že se bude jednat o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, bude sdělena prodávajícím kupujícímu nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat. Dále mu budou sděleny údaje o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno

d)     zúčtovací období (kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná), údaje
o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží a případných povinností uvedených v bodě b).,

e)     údaje o cenách zboží jsou uvedeny prodávajícím na webových stránkách www.velba.cz včetně DPH, dále jsou zde uvedeny veškeré charakteristiky zboží, náklady na dopravu a způsoby možnosti úhrady objednaného zboží,

f)     kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V uvedeném případě je kupující povinen vrátit zboží nepoškozené, kompletní včetně případné dokumentace či návodu, bez známek opotřebení poslat zpět prodávajícímu a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Po splnění uvedených skutečností ze strany kupujícího, budou kupujícímu ze strany prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vráceny veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Smluvní strany se dále dohodli, že v takovém to případě prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky na účet udaný kupujícím,

g)   kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě jedná-li se o zboží upravené podle jeho přání, dále v případě jedná-li
se   o zboží jež kupující vyňal z obalu jehož porušením došlo z hygienických důvodů k jeho poškození,

h)     v případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Je-li smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku nese kupující náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

i)      zvolí-li kupující jiný způsob dodání zboží, které vrací, než nejlevnější způsob, který prodávající kupujícímu nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží,

j)      uzavřená smlouva a daňový doklad budou uloženy u prodávajícího v archivu a elektronické podobě,

k)     případné stížnosti má kupující právo ji uplatnit u prodávajícího a orgánu dohledu a státního dozoru (České obchodní inspekce).

 

3

Ceny zboží, stanovení ceny za poskytnutí poradenských služeb a platební podmínky

 

3.1 Ceny zboží

a)     aktuální a platné ceny zboží prodávajícího jsou uvedeny včetně DPH na webových stránkách www.velba.cz. Dále jsou zde uvedeny veškeré aktuální poplatky, které musí kupující uhradit, včetně nákladů na dopravu,

b)     při větším odběru zboží, případně dlouhodobé spolupráci, může být cena zboží, případně způsob jejího určení stanovena individuálně po vzájemné dohodě smluvních stran, uvedená skutečnost musí být potvrzena ze strany prodávajícího kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku,

c)     cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:

d)     v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího,

e)     v hotovosti na dobírku,

f)      bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který je specifikovaný v příslušné faktuře prodávajícího kupujícímu, případně na základě zálohové faktury či konečné faktury.

 

3.2 Platební podmínky

a)     Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu i náklady spojené s dodáním a dopravou zboží, případně příslušné poštovní poplatky.,

b)     v případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupující povinen úhradu ceny zboží a případné náklady na dopravu zboží či příslušné poštovní náklady uhradit při převzetí zboží,

c)     v případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit do data splatnosti uvedeného na příslušné faktuře či zálohové faktuře vystavené prodávajícím kupujícímu. V případě porušení dané skutečnosti ujednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výší 100,-Kč v případě prodlení úhrady do 10 dnů, 500,-Kč v případě prodlení úhrady do 20 dnů, 2 000,-Kč v případě prodlení úhrady do 30 dnů.

 

4

Uzavření kupní smlouvy

 

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Kupní smlouva je uzavřena kupujícím tím, že příjme návrh k uzavření kupní smlouvy na webovém rozhraní společnosti Daniel Obdržálek – VELBA.CZ www.velba.cz a to následujícím možným způsobem:

 

4.1 Uzavření kupní smlouvy v oddělení „E-shop“

Kupující v daném oddělení vybere požadovanou položku a zvolí požadavek „KOUPIT“, jednotlivé jím požadované položky se mu znázorňují v oddělení košík, v uvedeném oddělení zvolí z kupující způsob dopravy a platby. Potvrzením „OBJEDNAT“ kupující v následujícím oddělení „OBJEDNÁVKA“, provede kontrolu objednávky a vyplní osobní (firemní) údaje objednavatele a fakturační údaje. Před odesláním objednávky je kupující povinen překontrolovat veškeré své osobní a fakturační údaje, jako i druh a množství objednaného zboží. Prodávající neodpovídá za případné chyby způsobené špatnou kontrolou objednávky ze strany kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky (potvrzením „ODESLAT OBJEDNÁVKU“) ze strany kupujícího prodávajícímu.

 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného
či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu velba.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující dále ztvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy.

 

Uzavření kupní smlouvy společnost Daniel Obdržálek – VELBA.CZ neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem společně s rekapitulací objednávky na kupujícím zadaný e-mail. Přílohou tohoto e-mailu je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

4.2 Uzavření kupní smlouvy v oddělení  „Objednávky“

 

V daném oddělení kupující odešle návrh poptávaného zboží, na základě odeslané poptávky, bude odeslána kupujícímu cenová nabídka. Kupní smlouva bude uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím na základě akceptace cenové nabídky kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena akceptací cenové nabídky ze strany kupujícího. Akceptace musí být provedena prostředky komunikace na dálku, případně písemně. Cenová nabídka prodávajícího je platná nejdéle ve lhůtě 30 dnů
od jejího odeslání kupujícímu.

 

4.3 Další ustanovení související s uzavřením kupní smlouvy

 

a)   Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce uzavřené dle odst. 4.1, 4.2. obchodních podmínek,

 

b)  prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do doby zaplacení kuní ceny ze strany kupujícího, kdy se stane kupující vlastníkem zboží,

 

c)  prodávající kupujícímu odevzdá zboží, včetně dokladů, které se k němu vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické

právo ke zboží v souladu se smlouvou,

 

d)     dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže

e)      je kupující bez zbytečného odkladu odmítl,

 

e)     prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení,

f)      nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci, předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě,
a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

 

 

4.3     Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

 

a)   zejména s osobami, které dříve případným způsobem porušily kupní smlouvu, nebo   obchodní podmínky,

b)   v případě, že kupující předal prodávajícímu nesprávné nebo nepravdivé údaje,

c)   v případě, že nedojde v termínu splatnosti k úhradě kupní ceny objednaného zboží nebo  stanovené zálohy kupní ceny,

d)   v případě, že kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu,

e)  prodávající má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle objednávky či její části nemožným
(z  důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne s kupujícím na novém plnění,

f)  prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží, které se nevyrábí či nedodává v době  uskutečnění objednávky kupujícím. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající kupujícího bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění. Jestliže kupující uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodání
a provozovatel nebude prodávající nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje
se prodávající tuto skutečnost kupujícímu oznámit a vrátit mu jim uhrazenou částku zpět na jeho poštovní adresu uvedenou v objednávce případně na číslo účtu uvedeným kupujícím.

 

4.4  Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Práva a povinnosti prodávajícího:

a)     prodávající se zavazuje vyřídit a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu nejpozději do 14 dní od odeslání závazné objednávky ze strany kupujícího,

b)     dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, která se v dané objednávce vyskytuje,

c)     pokud prodávající nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom kupujícího informovat nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení,

d)     prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej kupujícímu společně se zbožím,

e)     chránit, shromažďovat a uchovávat získané osobní údaje o kupujícím, které jsou dobrovolně poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Práva a povinnosti kupujícího:

a)     kupující je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, svoji e-mailovou adresu či telefon,

b)     kupující nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou kupní cenu, včetně případného poštovného
či nákladů na dopravu,

c)     s celkovou kupní cenou je kupující seznámen při vyplňování objednávky před jejím závazným potvrzením,

d)     kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději do dne dodání zboží (nejedná-li se o zboží,
které je vyráběno na zakázku dle přání kupujícího),

e)     kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacím jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži kupujícího,

f)      vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.velba.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi (kupujícím) a jeho nákupech dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník dále souhlasí, aby jeho osobní údaje mohly být v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využity pro marketingové účely společnosti Daniel Obdržálek – VELBA.CZ,

g)     zákazník (kupující) má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to prodávajícího písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.

 

 

5

Přeprava a dodání zboží

 

Kupující může zvolit doručení zboží na území ČR z následujících způsobů:

a)    PPL – přeprava,

b)     osobní odběr ve vzorkové prodejně,

c)     osobní odběr – po telefonické dohodě,

d)     osobní odběr, zdarma – pouze při osobním odběru v některé z našich prodejen (uvedený způsob je nutné uvést do poznámky    v pokladně),

e)     závoz naší firmou – po předchozí dohodě u větších objednávek,

f)      externím přepravcem.

g)     jiným přepravcem

 

Odběr do zahraničí:

 

a)     sjednáno individuálně na základě domluvy smluvních stran.

 

 

6

Odpovědnost za vady

 

Věc je vadná:

 

a)     není-li odevzdaný předmět koupě kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení v souladu s kupní smlouvou,

b)     došlo-li k plnění jiné věci,

c)     za vadu se považují i vady v dokladech nutných k používání věci,

d)     plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 

a)     na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)     na odstranění vady opravou věci,

c)     na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d)     odstoupit od smlouvy.

 

V takovém to případě sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 

a)     na odstranění vady,

b)     nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne, může kupující požadovat slevu z kupní ceny
a nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

 

7

Záruční podmínky

 

a)     Zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

b)     záruční doba je uvedena na obalu výrobku,

c)     vykazuje-li zboží zjevné vady, např. je zákazníkovy předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takové zboží nepřevzít. Zůstávám mu však nadále zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od prodávajícího či případně možnost stornovat objednávku,

d)     zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu reklamaci vady,

e)     kupující je oprávněn zboží vrátit do 14 dnů od převzetí.

 8

Služba Heureka - program ověřeno zákazníky

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 9

 Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Reklamační řád

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Daniel Obdržálek – VELBA.CZ,
se sídlem Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, IČ 73139084 DIČ CZ8202145776. Reklamační řád popisuje postupu při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 

Kupující je povinen seznámit se se Všeobecnými obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Daniel Obdržálek – VELBA.CZ.

 

Reklamační řád internetového obchodu velba.cz obsahuje informace potřebné při uplatňování reklamace ze strany kupujícího zakoupeného v internetovém obchodě velba.cz. .

 

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

a)     Kupující uplatní reklamaci poštou, prostředky komunikace na dálku nebo osobně na adrese: Daniel Obdržálek – VELBA.CZ. Nový Malín 480, PSČ 788 03. V případě dopravy zboží prostřednictvím GLS a externích dopravců, je povinen uvedené učinit neprodleně od převzetí zboží,

b)     každá reklamace musí obsahovat: číslo objednávky, popis zjištěných závad (včetně toho jak se projevují, případně
jak působí na funkčnost zboží), kopii dodacího listu, kopii faktury, kopii dokladu o zaplacení a fotodokumentaci poškozeného zboží (3x fotodokumentaci poškozeného zboží, 1x  fotodokumentaci poškozeného obalu),

c)     prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu a vyrozumí o tom zákazníka prostředky komunikace
na dálku, pokud se s kupujícím nedohodne jinak,

d)     reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiném řešení,

e)     prodávající neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany kupujícího,

f)      kupující je povinen při převzetí zásilky si důkladně zkontrolovat obal, ve kterém je zboží dodáváno, v případě zjevného poškození je povinen ihned sepsat „Zápis o škodě s dopravcem“. Poté je povinen ihned kontaktovat odesílatele zásilky telefonicky nebo prostředky komunikace na dálku na velba@velba.cz. Kupující je povinen zásilku po převzetí neprodleně zkontrolovat. V případě zjištění poškození zboží při přepravě, které zjistí kupující až po otevření zásilky, je povinen pro platné uplatnění reklamace oznámit odesilateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu a to ve lhůtě maximálně dvou pracovních dnů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. (z důvodu podmínek, které stanovuje dopravce) Odesílatel zásilky v takovém to případě zajistí uplatnění reklamace dopravy u dopravce. V případě nedodržení uvedených časových lhůt ze strany zákazníka
pro reklamace dopravy nebude reklamace uznána za oprávněnou.

 

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014, je k dispozici na www.velba.cz a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.