Zákaznická podpora:velba@velba.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1

Úvodní ustanovení

 

1.1

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající (společnost Daniel Obdržálek – VELBA.CZ., se sídlem Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, IČ 73139084, DIČ CZ8202145776  a na straně druhé kupující.

 

1.2

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je ten, který zakoupené zboží nepoužívá dále v rámci své podnikatelské činnosti, podnikatelem je ten, který zakoupené zboží používá v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.3

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti Daniel Obdržálek – VELBA. CZ. a souhlasí s nimi.

 

2

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

 

a)     náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,

b)     případě pokud bude vyžadována povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, bude uvedené sděleno prodávajícím kupujícímu před uzavřením smlouvy,

c)     v případě, že se bude jednat o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, bude sdělena prodávajícím kupujícímu nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat. Dále mu budou sděleny údaje o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno

d)     zúčtovací období (kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná), údaje
o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží a případných povinností uvedených v bodě b).,

e)     údaje o cenách zboží jsou uvedeny prodávajícím na webových stránkách www.velba.cz včetně DPH, dále jsou zde uvedeny veškeré charakteristiky zboží, náklady na dopravu a způsoby možnosti úhrady objednaného zboží,

f)     kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V uvedeném případě je kupující povinen vrátit zboží nepoškozené, kompletní včetně případné dokumentace či návodu, bez známek opotřebení poslat zpět prodávajícímu a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Po splnění uvedených skutečností ze strany kupujícího, budou kupujícímu ze strany prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vráceny veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Smluvní strany se dále dohodli, že v takovém to případě prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky na účet udaný kupujícím,

g)   kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě jedná-li se o zboží upravené podle jeho přání, dále v případě jedná-li
se   o zboží jež kupující vyňal z obalu jehož porušením došlo z hygienických důvodů k jeho poškození,

h)     v případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Je-li smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku nese kupující náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

i)      zvolí-li kupující jiný způsob dodání zboží, které vrací, než nejlevnější způsob, který prodávající kupujícímu nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží,

j)      uzavřená smlouva a daňový doklad budou uloženy u prodávajícího v archivu a elektronické podobě,

k)     případné stížnosti má kupující právo ji uplatnit u prodávajícího a orgánu dohledu a státního dozoru (České obchodní inspekce).

 

3

Ceny zboží, stanovení ceny za poskytnutí poradenských služeb a platební podmínky

 

3.1 Ceny zboží

a)     aktuální a platné ceny zboží prodávajícího jsou uvedeny včetně DPH na webových stránkách www.velba.cz. Dále jsou zde uvedeny veškeré aktuální poplatky, které musí kupující uhradit, včetně nákladů na dopravu,

b)     při větším odběru zboží, případně dlouhodobé spolupráci, může být cena zboží, případně způsob jejího určení stanovena individuálně po vzájemné dohodě smluvních stran, uvedená skutečnost musí být potvrzena ze strany prodávajícího kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku,

c)     cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:

d)     v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího,

e)     v hotovosti na dobírku,

f)      bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který je specifikovaný v příslušné faktuře prodávajícího kupujícímu, případně na základě zálohové faktury či konečné faktury.

 

3.2 Platební podmínky

a)     Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu i náklady spojené s dodáním a dopravou zboží, případně příslušné poštovní poplatky.,

b)     v případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupující povinen úhradu ceny zboží a případné náklady na dopravu zboží či příslušné poštovní náklady uhradit při převzetí zboží,

c)     v případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit do data splatnosti uvedeného na příslušné faktuře či zálohové faktuře vystavené prodávajícím kupujícímu. V případě porušení dané skutečnosti ujednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výší 100,-Kč v případě prodlení úhrady do 10 dnů, 500,-Kč v případě prodlení úhrady do 20 dnů, 2 000,-Kč v případě prodlení úhrady do 30 dnů.

 

4

Uzavření kupní smlouvy

 

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Kupní smlouva je uzavřena kupujícím tím, že příjme návrh k uzavření kupní smlouvy na webovém rozhraní společnosti Daniel Obdržálek – VELBA.CZ www.velba.cz a to následujícím možným způsobem:

 

4.1 Uzavření kupní smlouvy v oddělení „E-shop“

Kupující v daném oddělení vybere požadovanou položku a zvolí požadavek „KOUPIT“, jednotlivé jím požadované položky se mu znázorňují v oddělení košík, v uvedeném oddělení zvolí z kupující způsob dopravy a platby. Potvrzením „OBJEDNAT“ kupující v následujícím oddělení „OBJEDNÁVKA“, provede kontrolu objednávky a vyplní osobní (firemní) údaje objednavatele a fakturační údaje. Před odesláním objednávky je kupující povinen překontrolovat veškeré své osobní a fakturační údaje, jako i druh a množství objednaného zboží. Prodávající neodpovídá za případné chyby způsobené špatnou kontrolou objednávky ze strany kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky (potvrzením „ODESLAT OBJEDNÁVKU“) ze strany kupujícího prodávajícímu.

 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného
či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu velba.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující dále ztvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy.

 

Uzavření kupní smlouvy společnost Daniel Obdržálek – VELBA.CZ neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem společně s rekapitulací objednávky na kupujícím zadaný e-mail. Přílohou tohoto e-mailu je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

4.2 Uzavření kupní smlouvy v oddělení  „Objednávky“

 

V daném oddělení kupující odešle návrh poptávaného zboží, na základě odeslané poptávky, bude odeslána kupujícímu cenová nabídka. Kupní smlouva bude uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím na základě akceptace cenové nabídky kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena akceptací cenové nabídky ze strany kupujícího. Akceptace musí být provedena prostředky komunikace na dálku, případně písemně. Cenová nabídka prodávajícího je platná nejdéle ve lhůtě 30 dnů
od jejího odeslání kupujícímu.

 

4.3 Další ustanovení související s uzavřením kupní smlouvy

 

a)   Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce uzavřené dle odst. 4.1, 4.2. obchodních podmínek,

 

b)  prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do doby zaplacení kuní ceny ze strany kupujícího, kdy se stane kupující vlastníkem zboží,

 

c)  prodávající kupujícímu odevzdá zboží, včetně dokladů, které se k němu vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické

právo ke zboží v souladu se smlouvou,

 

d)     dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže

e)      je kupující bez zbytečného odkladu odmítl,

 

e)     prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení,

f)      nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci, předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě,
a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

 

 

4.3     Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

 

a)   zejména s osobami, které dříve případným způsobem porušily kupní smlouvu, nebo   obchodní podmínky,

b)   v případě, že kupující předal prodávajícímu nesprávné nebo nepravdivé údaje,

c)   v případě, že nedojde v termínu splatnosti k úhradě kupní ceny objednaného zboží nebo  stanovené zálohy kupní ceny,

d)   v případě, že kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu,

e)  prodávající má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle objednávky či její části nemožným
(z  důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne s kupujícím na novém plnění,

f)  prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží, které se nevyrábí či nedodává v době  uskutečnění objednávky kupujícím. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající kupujícího bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění. Jestliže kupující uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodání
a provozovatel nebude prodávající nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje
se prodávající tuto skutečnost kupujícímu oznámit a vrátit mu jim uhrazenou částku zpět na jeho poštovní adresu uvedenou v objednávce případně na číslo účtu uvedeným kupujícím.

 

4.4  Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Práva a povinnosti prodávajícího:

a)     prodávající se zavazuje vyřídit a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu nejpozději do 14 dní od odeslání závazné objednávky ze strany kupujícího,

b)     dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, která se v dané objednávce vyskytuje,

c)     pokud prodávající nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom kupujícího informovat nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení,

d)     prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat jej kupujícímu společně se zbožím,

e)     chránit, shromažďovat a uchovávat získané osobní údaje o kupujícím, které jsou dobrovolně poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Práva a povinnosti kupujícího:

a)     kupující je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, svoji e-mailovou adresu či telefon,

b)     kupující nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou kupní cenu, včetně případného poštovného
či nákladů na dopravu,

c)     s celkovou kupní cenou je kupující seznámen při vyplňování objednávky před jejím závazným potvrzením,

d)     kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději do dne dodání zboží (nejedná-li se o zboží,
které je vyráběno na zakázku dle přání kupujícího),

e)     kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacím jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži kupujícího,

f)      vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Darzeme.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi (kupujícím) a jeho nákupech dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník dále souhlasí, aby jeho osobní údaje mohly být v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využity pro marketingové účely společnosti Daniel Obdržálek – VELBA.CZ,

g)     zákazník (kupující) má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to prodávajícího písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.

 

 

5

Přeprava a dodání zboží

 

Kupující může zvolit doručení zboží na území ČR z následujících způsobů:

a)    PPL – přeprava,

b)     osobní odběr ve vzorkové prodejně,

c)     osobní odběr – po telefonické dohodě,

d)     osobní odběr, zdarma – pouze při osobním odběru v některé z našich prodejen (uvedený způsob je nutné uvést do poznámky    v pokladně),

e)     závoz naší firmou – po předchozí dohodě u větších objednávek,

f)      externím přepravcem.

g)     jiným přepravcem

 

Odběr do zahraničí:

 

a)     sjednáno individuálně na základě domluvy smluvních stran.

 

 

6

Odpovědnost za vady

 

Věc je vadná:

 

a)     není-li odevzdaný předmět koupě kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení v souladu s kupní smlouvou,

b)     došlo-li k plnění jiné věci,

c)     za vadu se považují i vady v dokladech nutných k používání věci,

d)     plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 

a)     na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)     na odstranění vady opravou věci,

c)     na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d)     odstoupit od smlouvy.

 

V takovém to případě sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 

a)     na odstranění vady,

b)     nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne, může kupující požadovat slevu z kupní ceny
a nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

 

7

Záruční podmínky

 

a)     Zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

b)     záruční doba je uvedena na obalu výrobku,

c)     vykazuje-li zboží zjevné vady, např. je zákazníkovy předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takové zboží nepřevzít. Zůstávám mu však nadále zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od prodávajícího či případně možnost stornovat objednávku,

d)     zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu reklamaci vady,

e)     kupující je oprávněn zboží vrátit do 14 dnů od převzetí.

 

 

 

Reklamační řád

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Daniel Obdržálek – VELBA.CZ,
se sídlem Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, IČ 73139084 DIČ CZ8202145776. Reklamační řád popisuje postupu při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 

Kupující je povinen seznámit se se Všeobecnými obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Daniel Obdržálek – VELBA.CZ.

 

Reklamační řád internetového obchodu velba.cz obsahuje informace potřebné při uplatňování reklamace ze strany kupujícího zakoupeného v internetovém obchodě velba.cz. .

 

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

a)     Kupující uplatní reklamaci poštou, prostředky komunikace na dálku nebo osobně na adrese: Daniel Obdržálek – VELBA.CZ. Nový Malín 480, PSČ 788 03. V případě dopravy zboží prostřednictvím GLS a externích dopravců, je povinen uvedené učinit neprodleně od převzetí zboží,

b)     každá reklamace musí obsahovat: číslo objednávky, popis zjištěných závad (včetně toho jak se projevují, případně
jak působí na funkčnost zboží), kopii dodacího listu, kopii faktury, kopii dokladu o zaplacení a fotodokumentaci poškozeného zboží (3x fotodokumentaci poškozeného zboží, 1x  fotodokumentaci poškozeného obalu),

c)     prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu a vyrozumí o tom zákazníka prostředky komunikace
na dálku, pokud se s kupujícím nedohodne jinak,

d)     reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiném řešení,

e)     prodávající neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany kupujícího,

f)      kupující je povinen při převzetí zásilky si důkladně zkontrolovat obal, ve kterém je zboží dodáváno, v případě zjevného poškození je povinen ihned sepsat „Zápis o škodě s dopravcem“. Poté je povinen ihned kontaktovat odesílatele zásilky telefonicky nebo prostředky komunikace na dálku na velba@velba.cz. Kupující je povinen zásilku po převzetí neprodleně zkontrolovat. V případě zjištění poškození zboží při přepravě, které zjistí kupující až po otevření zásilky, je povinen pro platné uplatnění reklamace oznámit odesilateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu a to ve lhůtě maximálně dvou pracovních dnů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. (z důvodu podmínek, které stanovuje dopravce) Odesílatel zásilky v takovém to případě zajistí uplatnění reklamace dopravy u dopravce. V případě nedodržení uvedených časových lhůt ze strany zákazníka
pro reklamace dopravy nebude reklamace uznána za oprávněnou.

 

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014, je k dispozici na www.velba.cz a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.